|
  • nl
  • be

Algemene voorwaarden

van NewFigure Clinic Zoetermeer, hierna: “NewFigure”, kantoorhoudende te 2721 DK Zoetermeer aan de Moezelstroom 13, telefoonnummer 079-3423149, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zoetermeer onder nummer 27174251.

Artikel 1 - Toepasselijkheid Voorwaarden

1.1

NewFigure is een vennootschap onder firma die een privékliniek voor gewichtsbeheersing met verschillende behandelmethoden (“Behandelmethoden”) en voedingssupplementen exploiteert (“Voedingssupplementen”), in de ruimste zin van het woord. In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip NewFigure tevens begrepen haar dochtervennootschappen.

1.2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door NewFigure verrichte rechtshandelingen en op alle met NewFigure gesloten overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Op verzoek zendt NewFigure een exemplaar aan de aanvrager.

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomsten

2.1

Een overeenkomst komt tot stand indien NewFigure een inschrijving heeft aanvaard welke aanvaarding slechts kan geschieden indien (i) de door NewFigure opgestelde gezondheidsverklaring door de cliënt getekend is en is aanvaard door NewFigure (ii) als de betaling van het verschuldigde bedrag is ontvangen. Deze aanvaarding vindt tevens plaats als de eerste factuur is verzonden.

2.2

NewFigure is gerechtigd haar aanbiedingen of prijsopgaven te herroepen, tenzij deze door beide partijen zijn aanvaard als omschreven in punt 2.1.

2.3

NewFigure behoudt het recht voor een potentiële cliënt te weigeren, bijvoorbeeld in verband met medische achtergronden, openstaande facturen of eerder betalingsgedrag van de potentiële cliënt.

2.4

Indien NewFigure niet reageert op een inschrijving, heeft dat niet tot gevolg dat er een overeenkomst tot stand is gekomen.

2.5

NewFigure is gerechtigd indien cliënt een offerte van NewFigure aanvaardt, haar offerte uiterlijk twee dagen na het tijdstip van aanvaarding te herroepen.

Artikel 3 - Prijzen en betaling

3.1

De door NewFigure opgegeven prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en inclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld.

3.2

Betalen geschiedt middels pinnen, Ideal, Automatische incasso, Paypal en overschrijving op onze postgiro of bankrekening.

3.3

Indien de cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft betaald, is de cliënt na het verstrijken van deze termijn in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. In dat geval is de cliënt vanaf de datum waarop het verschuldigde opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag, een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 3%, een en ander onverminderd de overige rechten van NewFigure.

3.4

Indien de cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is NewFigure voorts gerechtigd de rekening gerechtelijk te laten incasseren, in welk geval alle hierop betrekking hebbende kosten, welke worden gesteld op minimaal 15% van de vordering, voor rekening van de cliënt komen.

Artikel 4 - Afkoelingsperiode

4.1

Bij niet-tijdige betaling beschouwt NewFigure een inschrijving voor een Behandelingsmethode of bestelling van Voedingssupplementen als niet geplaatst.

4.2

Indien een cliënt de bestelde Behandelingsmethode om welke reden dan ook wilt stoppen dan kan dit, omdat er geen minimale duur is gebonden aan deze behandeling.

4.3

Bij herroeping is geen boete verschuldigd en is cliënt niet verplicht de redenen daarvoor te vermelden.

Artikel 5 – Levering van Voedingssupplementen

5.1

Voedingssupplementen zijn verkrijgbaar in de kliniek van NewFigure alsmede via de officiële online winkel http://www.newfigurezoetermeer.nl door verzending na ontvangst van relevante prijzen op de bankrekening van NewFigure en ontvangst van gespecificeerde koopopdracht via de email, website of telefoon.

5.2

Indien de Voedingssupplementen niet op afgesproken wijze bij cliënt worden bezorgd/afgeleverd, dient de cliënt exact één dag na officiële ontvangst schriftelijk dit bij NewFigure te melden, waarbij deze de algemene aard van de tekortkoming dient aan te geven. NewFigure zal dan na onderzoek dezelfde dag een oplossing aanbieden.

5.3

Het transport van de Voedingssupplementen zonder extra producten geschiedt voor rekening van NewFigure. Indien er bij het bestellen extra producten worden toegevoegd, dan zullen er de kosten van de (PostNL) vervoerder bij komen.

5.4

Het risico van de Voedingssupplementen gaat op de cliënt over op het tijdstip waarop met de belading van het transportmiddel wordt begonnen.

5.5

De opgegeven leveringstermijnen gelden als benadering. NewFigure heeft, indien een leveringstermijn wordt overschreden, het recht, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de Voedingssupplementen uiterlijk achttien 7 dagen na verloop van de leveringstermijn alsnog te leveren.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden

6.1

De eigendom van geleverde Voedingssupplementen gaat eerst op de cliënt over, nadat deze volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens NewFigure. De cliënt verleent aan derden geen zekerheidsrechten ten aanzien van de nog in eigendom aan NewFigure toebehorende Voedingssupplementen, tenzij NewFigure hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming geeft.

6.2

Wanneer de cliënt zijn betalingsverplichtingen jegens NewFigure zoals boven omschreven niet nakomt zal NewFigure onherroepelijk gemachtigd zijn om de haar nog in eigendom toebehorende Voedingssupplementen voor rekening van de cliënt terug te (doen) halen van de plaats waar ze zich bevinden. De cliënt is verplicht aan NewFigure alle medewerking te verlenen indien deze van het recht van terughalen gebruik maakt.

6.3

NewFigure behoudt zich het recht voor eerste of latere leveringenvooruitbetaling of nadere zekerheid van de cliënt of uit hoofde van andere zakelijke overwegingen voor eerste of latere leveringenvooruitbetaling of nadere zekerheid te verlangen. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van NewFigure gevolg wordt gegeven is NewFigure gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met de cliënt op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn andere rechten uit deze overeenkomst of de wet.

6.4

De cliënt verplicht zich, wanneer NewFigure dat op enig moment verlangt, de door NewFigure geleverde Voedingssupplementen en/of de vorderingen op derden, welke doorvloeien uit doorverkoop door de cliënt van deze Voedingssupplementen onverwijld aan NewFigure in pand te geven tot zekerheid voor de nakoming van al zijn betalingsverplichtingen jegens NewFigure, op een van de wijze beschreven in de artikelen 237 en 239 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

6.5

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NewFigure mag geen informatiemateriaal ter zake de Behandelingsmethode en Voedingssupplementen worden overgenomen, gekopieerd of op andere wijze worden verspreid. Het ter beschikking gestelde informatiemateriaal mag enkel worden gebruikt voor persoonlijk gebruik door de cliënt van NewFigure.

Artikel 7 - Gegevensbeheer en privacy

NewFigure neemt de door de cliënt verstrekte gegevens op in een bestand. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de begeleiding van de cliënt. NewFigure stelt deze gegevens niet ter beschikking van derden. NewFigure houdt de cliënt alleen na gevraagde toestemming op de hoogte van ontwikkelingen binnen het bedrijf van NewFigure. Alle persoonlijke informatie en adresgegevens zijn vertrouwelijk en alleen toegankelijk voor de cliënt en de desbetreffende begeleiders.

Artikel 8 - Disclaimer

8.1

NewFigure gaat uit van de waarheidsgetrouwheid van de door de cliënte getekende gezondheidsverklaring.

8.2

NewFigure streeft er naar zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan bij de samenstelling van de Behandelingsmethoden en de Voedingssupplementen. Er dient voor het nemen van onder meer medische beslissingen altijd overleg te zijn tussen de cliënt en de arts van cliënt. Op grond van het bovenstaande en het feit dat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de cliënt aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde diagnostische methoden, doseringen van de Voedingssupplementen, etc.

8.3

NewFigure gaat ervan uit dat er bij inschrijving geen medische bezwaren zijn tegen het volgen van de Behandelingsmethoden en de Voedingssupplementen. NewFigure verzoekt bij inschrijving eventueel eerst contact op te nemen met de huisarts van de cliënt. NewFigure is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de Voedingssupplementen of Behandelingsmethoden. Tevens verklaart NewFigure hierbij dat zij geenszins garant staat voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten en/of diensten gedane beweringen.

8.4

NewFigure stelt uitdrukkelijk dat de werking van de Behandelingsmethode en de voedingssupplementen van vele factoren afhankelijk voor het succes ervan. Hoewel nog niet geconstateerd in het gebruik van de Voedingssupplementen sinds de introductie ervan is niet uit te sluiten dat er bijwerkingen optreden. De voedingssupplementen zijn gecontroleerd en goedgekeurd door de Warenwet.

8.5

De Voedingssupplementen zijn niet ontwikkeld voor mensen onder de 16 jaar en zonder overleg met NewFigure dienen de Behandelingsmethode en Voedingssupplementen dan ook niet ter beschikking te worden gesteld aan mensen onder de 16 jaar.

Artikel 9 - Garantie en reclame

9.1

Mededelingen door of namens NewFigure betreffende de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen, behandeling in de ruimste zin van het woord. van geleverde Voedingssupplementen gelden niet als garantie, tenzij zij door NewFigure uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.

9.2

De cliënt neemt de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde Voedingssupplementen in acht. De cliënt controleert de Voedingssupplementen bij binnenkomst of andere zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd en meldt klachten van beschadiging, zichtbare gebreken en/of manco binnen ten hoogste acht (8) dagen na ontvangst schriftelijk bij NewFigure. De cliënt meldt de klachten ten aanzien van verborgen gebreken onverwijld na het tijdstip waarop de cliënt die gebreken heeft ontdekt, doch in ieder geval niet later dan vijf (5) dagen na ontvangst schriftelijk bij NewFigure. Indien niet binnen deze termijnen wordt gereclameerd, worden de Voedingssupplementen geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard.

9.3

Reclames worden door NewFigure slechts in aanmerking genomen indien de beschadigingen of gebreken het gevolg zijn van een aan NewFigure toerekenbare tekortkoming. Gebreken bij een deel van de geleverde Voedingssupplementen geven de cliënt niet het recht alle door NewFigure geleverde Voedingssupplementen te weigeren. De verplichting tot betaling blijft, indien en voor zover er geen sprake is van een aan NewFigure toerekenbare tekortkoming, onverkort bestaan.

9.4

Wanneer een reclame gegrond wordt bevonden is NewFigure gehouden hetzij de betreffende Voedingssupplementen te vervangen, hetzij deze Voedingssupplementen te herstellen, hetzij de cliënt voor het factuurbedrag te crediteren, zulks ter keuze van NewFigure.

9.5

Voedingssupplementen kunnen niet worden geruild.

Artikel 10 – Overmacht

10.1

Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van NewFigure liggende of elke voor hem redelijkerwijze niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van NewFigure uit een overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, onderbreking der productie, natuurrampen, ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten worden ontvangen of gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en/of energie.

10.2

In geval van overmacht heeft NewFigure het recht hetzij de nakoming van zijn verplichtingen jegens de cliënt op te schorten, hetzij de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelfs tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van NewFigure.

10.3

Nakoming in een of meer gevallen tast het recht van NewFigure niet aan om in volgende gevallen van overmacht van die bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik te maken.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

NewFigure heeft het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens de cliënt op te schorten dan wel de overeenkomsten met de cliënt zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden – een en ander de overige rechten van NewFigure in na te melden omstandigheden onverlet latend – indien:

a.

Voor het tijdstip van levering aan cliënt blijkt dat cliënt niet kredietwaardig is;

b.

De cliënt niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens NewFigure;

c.

Indien de cliënt in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

d.

Indien de cliënt surseance van betaling heeft aangeraagd of dit aan hem is verleend;

e.

Indien het bedrijf van de cliënt wordt stilgelegd of geliquideerd,

f.

Indien beslag op zaken van de cliënt wordt gelegd dan wel indien de cliënt onder bewind of curatele wordt gesteld.

Artikel 12 – Afwijkende voorwaarden, gedeeltelijke nietigheid

12.1

Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk door NewFigure zijn aanvaard.

12.2

Indien een met NewFigure gesloten overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

12.3

In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen over mogelijk nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, met als uitgangspunt dat de strekking van de overeenkomst en deze voorwaarden behouden blijft.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

13.1

Voor door de cliënt geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad, of anderszins is NewFigure uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van NewFigure.

13.2

In geval NewFigure jegens de cliënt tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering, met een maximum van EUR €100,-.

13.3

NewFigure is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.

13.4

De cliënt vrijwaart NewFigure voor aanspraken van derden. De cliënt zal personeelsleden van NewFigure en door NewFigure ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk stellen.

Artikel 14 - Klachten, geschillen en toepasselijk recht

14.1

Mocht de cliënt ondanks de zorg van NewFigure klachten hebben over de Behandelmethode of Voedingssupplementen, of over NewFigure dienstverlening, dan verzoekt NewFigure de cliënt deze klachten schriftelijk aan NewFigure kenbaar te maken. NewFigure zal trachten in overleg met de cliënt tot een passende oplossing te komen.

14.2

Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, of de bevoegde rechter in kanton of arrondissement van de cliënt.

14.3

Op alle met NewFigure gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Betalingsmethodes, Postbank, ING, Fortis, SNS Bank, Rabobank, TNT Post, Ideal, PayPal, Creditcard
Copyright © 2002 - 2018 NewFigure Clinic
Algemene voorwaarden - Disclaimer